Informacja o wynikach na „Dostawę produktów spożywczych”

 

Pierzchnica, dnia 06.12.2013 r.

 

wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

 

 

Zespół Szkół w Pierzchnicy, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica, informuje, że w dniu 29.11.2013 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”, numer postępowania 6/PN/2013.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 06.12.2013 r. o godz. 10:30.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena Brutto oferty w PLN

Ilość punktów uzyskanych

Część I

 

1

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA

Andrzej Wójcik

Porąbki 105, 26-004 Bieliny

58 070,00

100,00 pkt.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

w PLN

Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto

Część I

2

Handel Obwoźny

Agnieszka Kwiatek

26-021 Daleszyce, Niwy 34

65 350,00

88,86

 

 

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 06.12.2013 r.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy postępowanie na tę część unieważniono.

 

Wyk. w 6 egz.:

 

  1. 1.    Egz. nr od 1 do 3 – Wykonawcy
  2. 2.    Egz. nr 4 – Strona internetowa
  3. 3.    Egz. nr 5 – Tablica ogłoszeń
  4. 4.    Egz. nr 6 – a/a