Podsumowanie programu „Youngster”

Nasza szkoła od września realizuje program Youngster, skierowany do uczniów klas ósmych. Jest to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich,  zainicjowany  przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu m.in. system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu. Zajęcia odbywają się bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ciągu roku szkolnego uczestnicy projektu przystępują tylko do trzech testów- testu plasującego, pozwalającego oszacować ich poziom wiedzy na starcie, testu badającego przyrost wiedzy po pierwszym semestrze oraz  na zakończenie roku szkolnego.

Program Youngster realizowany był  poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo (90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym).  Zajęcia te były uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania. Realizowane były   w oparciu o podręczniki opracowane przez wydawnictwo Macmillan.

W naszej szkole w projekcie uczestniczyło czternaścioro uczniów z klas ósmych.  Największy przyrost wiedzy uzyskali : Bartłomiej Kaniecki, Bartłomiej Chmielewski oraz Damian Kula. Chłopcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez koordynatorów programu.

Ponadto, w innej kategorii, wyróżnieni  zostali : Aleksander Ziembicki, Bartomiej Chmielewski  i Damian Kula. Uczniowie ci w czasie realizacji projektu wykazywali się największym zaangażowaniem, sumiennością i najlepszą frekwencją, za co otrzymali  nagrody książkowe i dyplomy.

Dla wszystkich uczestników projektu koordynatorzy przygotowali certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w programie Youngster.