Projekt „Damy Radę”

Damy RadęProjekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy od września 2011r. Finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 295 927,50 zł.Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą  osiągać lepsze wyniki na każdym etapie edukacyjnym oraz na egzaminach końcowych. Dodatkowe zajęcia edukacyjne są wielką szansą na uzupełnienie i poszerzenie  wiadomości i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Lp. Nazwa zajęć Ogólna liczba godzin Godziny zrealizowane ogółem Godziny zrealizowane w tym roku szkolnym Pozostałe godziny do realizacji w tym roku szkolnym
1. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

105

78

25

27

2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

105

77

24

28

3. zajęcia wyrównawcze z matematyki

105

76

23

29

4. zajęcia wyrównawcze z przyrody

105

77

24

28

5. koło humanistyczne

111

82

26

29

6. koło języka angielskiego

111

82

26

29

7. koło matematyczne

111

81

25

30

8. koło przyrodnicze

111

82

26

29

9. koło teatralne

144

107

34

37

10. koło informatyczne

144

111

38

33

11. zajęcia z psychologiem

40

30

10

10

12. wycieczki edukacyjne

6

3

0

3

13. wyjazdy do teatru połączone z lekcją teatralną

4

2

0

2

Poza wymienionymi zajęciami uczniowie oczekujący na zajęcia i powrót do domu mają zapewnioną opiekę nauczyciela na świetlicy szkolnej. Aby ułatwić uczniom uczestnictwo w zajęciach został uruchomiony dwa razy w tygodniu dodatkowy kurs autobusu szkolnego. W czasie odwozów dzieci również są pod opieką nauczyciela.Udział w zajęciach wyrównawczych jest obowiązkowy dla uczniów wskazanych przez nauczyciela, natomiast udział w zajęciach dodatkowych, gdzie uczniowie pogłębiają swoje zainteresowania i zdolności zależy od wyboru  uczniów. Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku różnych zajęciach. Udział w zajęciach wyrównawczych nie wyklucza udziału w zajęciach dodatkowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w godzinach nienaruszających rytmu pracy szkoły.W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania z psychologiem, których celem jest zapobieganie obniżeniu samooceny i pojawianiu  się braku chęci do dalszego kształcenia   oraz podwyższenie motywacji. W rozmowach z dziećmi poruszane są tematy związane z asertywnością, motywacją do nauki, funkcjonowaniem  w grupie rówieśniczej.Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów.
Sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań :
Zadanie 1Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze.
Jezyk polski – zajęcia przeznaczone były na przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ,,ó  – u,  rz – ż,  h – ch?? Podczas zajęć dzieci rozwiązywały rebusy, uczestniczyły w grach  i zabawach ortograficznych. Z poznanymi wyrazami uczniowie układali opowiadania, które stanowiły podstawę do przeprowadzenia kolejnych zajęć. Do utworzonych opowiadań dzieci układały pytania, tworzyły plan wydarzeń. Poznane wyrazy stanowiły również hasła użyte do tworzenia różnorodnych krzyżówek. Część zajęć poświęcono na kształceniu u dzieci umiejętności głośnego i wyraźnego czytania z uwzględnieniem intonacji zdania i modulacji głosu. Przeprowadzono konkurs na mistrza pięknego czytania.  Uczniowie wskazywali różnice między zdaniem a równoważnikiem, przekształcali zdania w równoważniki i odwrotnie, redagowali telegram i ogłoszenie w formie równoważników. Wypisywali ze zdań związki wyrazowe, wyrazy nadrzędne i podrzędne, sporządzali wykres zdań. Dużo radości wywołały zajęcia poświęcone przypomnieniu  i utrwaleniu zasad pisowni listów. Zadaniem uczestników zajęć było napisanie  listu do św. Mikołaja. Dodatkowym elementem tych zajęć było przypomnienie zasad adresowania kopert.

Język angielski – celem zajęć w klasach czwartych było –  wprowadzenie i przećwiczenie odmiany czasownika ?to be??, wprowadzenie i przećwiczenie przedimka nieokreślonego ?a/an? i liczby mnogiej rzeczowników regularnych, utrwalenie dotychczas omówionego materiału (dialogi dotyczące imion, wieku i pochodzenia), a także wprowadzenie odmiany czasownika ?havegot?.W klasach piątych i szóstych uczniowie utrwalali wiadomości dotyczące czasowników ?to be? i have got? oraz liczby mnogiej rzeczowników regularnych i nieregularnych. Utrwalali również wiadomości na temat konstrukcji ?there is/ there are? oraz  czasu Present Simple.
Przyroda – w ramach tego zadania uczniowie klas IV dyskutowali i poszerzali swoją wiedzę na temat czynników,  które mają wpływ na układ nerwowy, wyjaśnili pojęcie używek, które zaburzają pracę układu nerwowego. Wykorzystując plansze dydaktyczne i zeszyt ćwiczeń  uczniowie powtórzyli  podobieństwa i różnice w budowie fizycznej kobiety i mężczyzny. Na podstawie filmu ,,Narodziny??  z serii ? ,,Było sobie życie?? uczniowie powtórzyli wiadomości na wpływu trybu życia kobiety na rozwój dziecka.Uczniowie klas V wskazywali na mapie szlak wielkich jezior mazurskich, na podstawie tekstu z podręcznika odczytywali nazwy jezior. Na kolejnych zajęciach wskazywali pojezierza sudeckie na mapie Polski, odczytywali nazwy jezior, charakteryzowali Puszczę Augustowską, przygotowywali się do sprawdzianu oraz rozwijali i doskonalili nabyte umiejętności.Uczniowie wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej mając na celu utrwalenie klasyfikowania roślin zarodnikowych  i nasiennych do poszczególnych jednostek systematycznych. Na podstawie filmu, plansz dydaktycznych uczniowie rozpoznawali i nazywali organy rośliny nasiennej; korzeń. łodygę, liść, kwiat i wykonywali ćwiczenia. Określali funkcje podstawowe korzenia oraz jego modyfikacje. Rozróżniali system korzeniowy wiązkowy i palowy, podawali odpowiednie przykłady. Wykonali ćwiczenia związane z takimi zagadnieniami jak: rodzaje pędów ? funkcje  pędu, rola łodygi, przekształcenia łodyg, budowa i rola liści, funkcje aparatów szparkowych.Uczniowie klasy VI  ćwiczyli określanie położenia geograficznego dowolnych miast na kuli ziemskiej.  Pracując przy mapie każdy uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności i doskonalić swoje wiadomości w tym zakresie.  W czasie zajęć powtórzono pojęcia długości i szerokości geograficznej zwracając uwagę na kierunki świata. Utrwalono nazwy i położenie poszczególnych kontynentów i  wykonano ćwiczenia korzystając z map w atlasie. Uczestnicy koła powtórzyli wiadomości  o ruchu obrotowym ziemi i jego następstwach.  Pracowali nad zagadnieniem  dnia na jednej półkuli  i nocy na drugiej półkuli.

Matematyka – w czasie zajęć, uczniowie wyrównywali  braki edukacyjne z poszczególnych partii materiału, odrabiali prace domowe, utrwalali poznane na lekcjach zagadnienia. Uczniowie klas czwartych   w sposób zabawowy  ćwiczyli pamięciowe liczenie ? szczególnie dodawanie i odejmowanie, doskonalili  tabliczkę mnożenia, utrwalali dzielniki liczb naturalnych jako zbiory liczb naturalnych.  Klasy piąte doskonaliły  działania łączne na liczbach naturalnych, ćwiczyły kolejność wykonywania działań  na liczbach dziesiętnych i rozwiązywały zadania tekstowe na zastosowanie działań na liczbach  dziesiętnych. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, grafy i sudoku. Na zajęciach omawiano też rodzaje i własności trójkątów. Klasa szósta  utrwalała jednostki długości, masy, czasu, pola i jednostki objętości. W czasie różnorodnych ćwiczeń  wykorzystywano głownie zadania osadzone w kontekście praktycznym. Ćwiczono obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu. Rozwiązując zadania do ćwiczeń uczniowie wykorzystywali modele brył.

Zadanie 2       
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych.
Koło  języka  angielskiego – Uczniowie klas IV w ramach zajęć koła utrwalili poznane nazwy państw i narodowości, łączyli flagi   z odpowiednim państwem, utrwalali czasownik ?to be? (być) we wszystkich osobach w czasie teraźniejszym. Udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące wyglądu zewnętrznego oraz wieku, opisywali znane im osoby, utrwalali czasownik ?have got? (mieć) we wszystkich osobach w czasie teraźniejszym, wyszukiwali informacji na temat Zjednoczonego Królestwa, przygotowywali prezentację multimedialną, dzielili się wiedzą na temat Królestwa Wielkiej Brytanii. Uczniowie udzielali   informacji na temat planów na najbliższą przyszłość stosując czas  Present Continuous dla opisywania przyszłości, wyrażali opinie na temat zdrowego odżywiania się, zgadzali się z opiniami lub nie. Stosowali czasownik modalny ?should?. Tworzyli prezentację na temat zdrowego odżywiania się. Uczniowie klas V udzielali informacji na temat swojego samopoczucia, udzielali rad za pomocą czasownika modalnego ?should / shouldn?t?. Opisywali obowiązujące w szkole i w domu normy, zakazy   i nakazy. Stosowali czasownik modalny ?must?, odgrywali scenki tematyczne utrwalając czasowniki ?should?, ?must? oraz słownictwo związane z chorobami. Uczniowie  klas szóstych udzielali i uzyskiwali informacje na temat codziennie wykonywanych czynności stosując czas prezent Simple, przysłówki częstotliwości oraz podając czas, udzielali   i uzyskiwali informacje na temat sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego, stosowali czasownik ?can? (umieć), wyrażenia before / after,  tworzyli prezentację znanego sportowca, wyszukiwali informacje na temat życia słynnych ludzi. Uczniowie udzielali i uzyskiwali informacje na temat planów na najbliższą przyszłość stosując czas  Present  Continuous dla opisywania przyszłości., wyrażali opinie na temat zdrowego odżywiania się. Stosowali czasownik modalny ?should?.  Tworzyli prezentację na temat zdrowego odżywiania się.

Koło  matematyczne – Uczniowie klas czwartych w ramach koła doskonalili umiejętność wykonywania działań pamięciowych w zbiorze liczb naturalnych, kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych oraz rozwiązywali zadania tekstowe na zastosowanie liczb naturalnych. Rozwiązując różnego typu zadania z zapałkami ćwiczyli logiczne myślenie. Pracowali nad zagadnieniem  podziału figur geometrycznych na inne figury, ćwiczyli spostrzegawczość szukając figur geometrycznych na danym rysunku.Kllasy piąte wykorzystywały poznane własności liczb naturalnych do rozwiązywania różnego typu zadań. Rozwiązywały zadania-zagadki logiczne, uzupełniali grafy, rozwiązywali zadania z zapałkami wykorzystując działania na znanych im liczbach rzymskich i własności figur płaskich. Uczestnicy projektu  z klas szóstych  rozwijali umiejętności już poznane. Z wielkim zapałem rozwiązywali  zadania  praktyczne, które bardziej zbliżały uczniów do zastosowań matematyki w życiu codziennym. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zabawy z zapałkami, z wykorzystaniem których układali zagadki i rozwiązywali  je w miarę możliwości sami, a przy trudniejszych zespołowo. Na wielu zajęciach uczniowie obliczali objętość prostopadłościanu wykorzystując zamianę jednostek.  Atmosfera na zajęciach była bardzo miła i sprzyjająca rozwojowi  zainteresowań.

Koło przyrodnicze – Uczniowie klas IV  w ramach koła założyli  hodowlę roślin doniczkowych i fasoli.  W czasie wzrostu rośliny uczniowie zwracali  uwagę na poszczególne etapy ich rozwoju. Wykonali  metryczkę do 5 sadzonek fasoli. Poszerzali również swoje informacje na temat hodowli zwierząt w warunkach domowych. Dzieci miały możliwość opowiedzenia o swoim zwierzątku, którym się opiekują i pielęgnują.  Omówiono dokładną budowę i  działanie mikroskopu. Zwrócono uwagę na części optyczne. Uczniowie uczyli się jak prawidłowo wykonać proste preparaty mikroskopowe i jakich szkiełek  do tego celu używać. Oglądali pod mikroskopem gotowe preparaty.Uczestnicy zajęć z klas V wymieniali cechy środowiska lądowego oraz wskazywali cechy przystosowujące rośliny do życia na lądzie. Porównywali warunki życia w środowisku wodnym   i lądowym. Wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej.Oglądając film  pt. ,,Rośliny pionierskie?? poznawali różnorodne gatunki mchów występujących na terenie Polski. Zwracali uwagę na charakterystyczne cechy budowy tych roślin. Wykonywali ćwiczenia związane ze zaznaczaniem ruchów w przyrodzie i gospodarce człowieka. Tworzyli schemat powstawania torfu. Na podstawie ilustracji rozpoznawali różne gatunki widłaków, skrzypów i paproci. Uzupełniali tabelę, która przedstawiała porównanie trzech gromad paprotników pod względem: występowania, budowy i procesów rozwojowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się film pt. ,,Wędrówka po lesie karbońskim?? ukazujący paprotniki kopalne oraz znaczenie tych roślin w powstawaniu węgla kamiennego. Uczniowie klasy VI  ćwiczyli określanie położenia geograficznego dowolnych miast na kuli ziemskiej. Pracując przy mapie każdy uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności i doskonalić swoje wiadomości w tym zakresie.  W czasie zajęć powtórzono pojęcia długości i szerokości geograficznej zwracając uwagę na kierunki świata. Utrwalono nazwy i położenie poszczególnych kontynentów i  wykonano ćwiczenia korzystając z map w atlasie. Uczestnicy koła powtórzyli wiadomości  o ruchu obrotowym ziemi i jego następstwach. Uczniowie pracowali nad zagadnieniem  dnia na jednej półkuli  i nocy na drugiej półkuli.

 

Koło humanistyczne – W ramach koła humanistycznego uczniowie pracowali nad tematem ,,Ortografia wcale nie jest taka straszna??. Utrwalali reguły ortograficzne, porządkowali  wiadomości o czasownikach, rzeczownikach, przymiotnikach, przysłówkach i przyimkach. Utrwalali podział na odmienne i nieodmienne części  mowy. Pracowali nad zagadnieniem podmiotu, orzeczenia i  określenia w zdaniu. Wyszukiwali związki wyrazowe, budowali wykresy zdań. Uczniowie rozróżniali zdania pojedyncze, złożone i równoważniki. Celem zajęć koła w klasie szóstej było przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni  oraz zasad korzystania ze słowników: ortograficznego i języka polskiego. Młodzież sprawdzała pisownię wylosowanych przez siebie wyrazów. Podsumowaniem zajęć był konkurs ,,Mistrz ortografii??. Pamiętając o czekającym uczniów teście kompetencji ostatnie zajęcia w listopadzie poświęcone były rozwiązywaniu testu. Dużą uwagę zwrócono na  czytanie ze zrozumieniem, które stanowi podstawę prawidłowego  udzielania odpowiedzi na zadania zamknięte. Na zajęciach utrwalano też zasadę pisowni wielkich liter.Podczas zajęć rozwiązywano rebusy, stosowano gry i zabawy ortograficzne. Duże zainteresowanie wzbudziły u uczestników zajęcia poświęcone pracy z wykorzystaniem słowników frazeologicznych. Młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę na temat popularnych związków frazeologicznych, doskonalić umiejętności korzystania z tego rodzaju słownika. Nowo nabyte umiejętności  uczniowie mogli wykorzystać podczas zajęć poświęconych przypomnieniu zasad pisowni listów i wywiadów.

Koło informatyczne – W ramach tego zadania uczniowie klas czwartych i piątych w czasie pracy z edytorem tekstu  M.O Word 2007 wykonali krzyżówki i dyplomy sportowe. Uczyli się formatowania tekstu w edytorze tekstu, rozmieszczania tekstu na stronie, tworzenia list i sortowania. Tworzyli okładkę i modyfikowali tabele w programie M.O Word 2007. Dodawali i dostosowywali obrazki i ilustracje. Malowali i rysowali za pomocą programu GIMP, przekształcali obiekty za pomocą narzędzi  programu, wprowadzali i przekształcali tekst, dodawali efekty specjalne, skalowali i kadrowali rysunki czego efektem było wykonanie przez grupę projektową:  widokówki, animacji komputerowej, kartki świątecznej. Klasa szósta  przypominała sobie podstawowe nazewnictwo komputerowe. Uczniowie tworzyli własne foldery i zmieniali ich nazwy. Kopiowali pliki i foldery. Usuwali i odzyskiwali utracone pliki. Uczniowie zmieniali tapety na pulpicie i wygląd menu start. Tworzyli prezentację na temat  ,,Moja szkoła??, ,,Miejsce, które chciałbym/chciałabym odwiedzić w Polsce??.

Zadanie 3

Pomoc psychologiczna – Na zajęciach uczestnicy rozpoznawali obszary własnej asertywności, definiowali pojęcie ,,zachowania asertywne??, poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się rozpoznawać uczucia i mówić o nich. Prowadząca zajęcia uświadamiała uczniom obecność takich uczuć jak: nieśmiałość, przerażenie, szczęście, zazdrość i nienawiść. oraz uczyła uczestników analizowania własnego postępowania ? autoanaliza, której nadrzędnym celem był rozwój samoświadomości.

Zadanie 4 – Dodatkowe zajęcia pozaszkolne
Koło Teatralne  –  W ramach tego zadania uczniowie wchodzili w role i bawili się w teatr przez co kształcili zdolność poznawania samego siebie, komunikowania się oraz wyrażania własnych  i cudzych przeżyć za pomocą gestu, ruchu, mimiki, wymowy.Wcielali się w role zgodnie z własną wyobraźnią. Prezentowali własne  umiejętności  – autoprezentacja. W ramach zajęć koła uczniowie otrzymali role  przedstawienia teatralnego  ,,Królewna Śnieżka?? oraz Bożonarodzeniowych Jasełek. Role zostały omówione przez co uczniowie wiedzieli, że  mają zwrócić uwagę  na prawidłową dykcję, uczenie się tekstu przez przeżycie, rozwijanie zdolności do improwizacji, ćwiczyli gestykulacje i ruch sceniczny. wybrano oprawę muzyczną przedstawień teatralnych. Dla prawidłowej realizacji zajęć zakupiono kostiumy.
W ramach zajęć świetlicy szkolnej uczniowie rozwijali logiczne myślenie wykorzystując  zakupione dla potrzeb projektu gry świetlicowe. Rozwijali również sprawność fizyczną dzięki zakupionemu sprzętowi sportowemu.
Zadanie 5 ? Wycieczki szkolne
W tym roku szkolnym zadanie przewidziane do realizacji w miesiącach maj-czerwiec.
W tym roku szkolnym w ramach projektu  zakupiono:

  • 120 wyprawek  dla uczestników,
  • stroje  dla potrzeb koła  teatralnego,
  • gry dydaktyczne i sprzęt sportowy,
  • materiały biurowe.

Kadra Zarządzająca Projektem
Gertruda Majewska-Kapusta
Barbara Miszczyk