Realizacja projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843), a udział ucznia w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu.

Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej i drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych.

koordynator projektów edukacyjnych: Przemysław Paluch

Załączniki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1: TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK 2: REGULAMIN