Regulamin pracy szkoły w reżimie sanitarnym wraz z procedurami bezpieczeństwa

Regulamin pracy szkoły w reżimie sanitarnym

wraz z procedurami bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy im. S. Kard. Wyszyńskiego

w roku szkolnym 2020/2021

Zasady ogólne

1. W okresie reżimu sanitarnego wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie szkoły winny stosować się do aktualnie obowiązującego prawa oraz  wytycznych MEN, GIS i MZ odnośnie bezpieczeństwa i higieny w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych, wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

4. Przez objawy chorobowe rozumie się:

•         podwyższoną temperaturę ciała,

•         ból głowy i mięśni,

•         ból gardła,

•         kaszel,

•         duszności i problemy z oddychaniem,

•         uczucie wyczerpania,

•         brak apetytu.

5. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Przebywanie, bez zgody pracownika szkoły, osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez Dyrektora miejscach, czyli oznaczonej części wspólnej.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły (także w oznaczonej części wspólnej) osób z zewnątrz  z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

8. Dopuszczalne jest wchodzenie do oznaczonej przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci, z zachowaniem zasady: 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły   min. 1,5 m.

9. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

10. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie danej klasy przebywają w ciągu tygodnia   w jednej, wyznaczonej dla tej klasy, sali. Uczniowie przemieszczają się jedynie do sali komputerowej, która po każdych zajęciach jest dezynfekowana.

11. W tym samym celu, przerwy śródlekcyjne na korytarzach uczniowie spędzać będą rotacyjnie.

12. Podczas przerw na korytarzu szkolnym i szatni uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły obowiązuje noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos bądź przyłbic.

13. Spotkania z rodzicami zostają ograniczone – odbywają się jedynie pierwsze spotkania, z zachowaniem reżimu sanitarnego  i z podziałem na mniejsze grupy.

14. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, stosuje się zasady minimalizujące ryzyko zakażenia, np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw śródlekcyjnych, noszenie na stałe ochrony nosa i ust.

Zasady ogólne dotyczące higieny i dezynfekcji

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, czyli np. na szkolnym korytarzu, szatni, w pokoju nauczycielskim.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.

5. Są ściśle przestrzegane zalecenia producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6. Na terenie szkoły dyrektor i wicedyrektor przeprowadza monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu

8. Przed wejściem do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9. Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem, do dezynfekcji rąk.

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych zapewniony jest pojemnik do ich wyrzucania.

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Zasady ogólne dla ucznia, rodzica, nauczyciela, pracowników administracji i obsługi

Uczeń zobowiązany jest do:

– pozostania w domu w przypadku wystąpienia u niego gorączki, kaszlu lub innych objawów choroby

– noszenia maseczek w „częściach wspólnych”, na korytarzu i autobusie szkolnym,

– częstego mycia rąk

– niedotykania oczu, ust, nosa

– bezpiecznego witania się z innymi osobami (niepodawania ręki)

– uważnego słuchania i stosowania się do poleceń nauczycieli

– używania tylko własnych przyborów szkolnych

– spożywania swojego jedzenia i picia

– zachowania dystansu i unikania kontaktu z większą grupą uczniów (np. podczas przerwy, wejścia i wyjścia ze szkoły

– natychmiastowego poinformowania nauczyciela o złym samopoczuciu lub zaobserwowaniu u siebie objawów chorobowych

– przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach

Rodzic zobowiązany jest do:

– nieposyłania do szkoły chorego dziecka

– przestrzegania regulaminu i procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

– poinformowania szkoły, jeżeli domownicy są objęci kwarantanną

– sprawdzaniu na bieżąco informacji od dyrektora szkoły lub nauczycieli

– odbierania telefonów ze szkoły lub pilnego oddzwaniania, jeśli nie może odebrać w danej chwili

– sprawdzania, czy dziecko nie ma w plecaku zbędnych rzeczy

– przypominania dziecku zasad bezpiecznego spożywania posiłków

– w miarę możliwości unikania środków transportu publicznego

– organizowania dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu

– przypominania dziecku o stosowaniu obowiązujących  zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach

Nauczyciel zobowiązany jest do:

– pozostania w domu w sytuacji złego samopoczucia (gorączki, kaszlu lub innych objawów choroby)

– poinformowaniu Dyrektora szkoły, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

– przestrzegania zasad higieny (mycie rąk, niedotykanie ust, nosa, oczu)

– w sytuacjach tego wymagających,  używania środków ochrony (maseczki, przyłbice, rękawiczki)

– trzymania dystansu społecznego  w stosunku do innych pracowników szkoły i uczniów

– przypominania uczniom o zasadach bezpieczeństwa i zwracania uwagi na ich stosowanie

– zgłoszenia Dyrektorowi szkoły wystąpienia złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych/ w trakcie pracy

Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do:

– pozostania w domu w sytuacji złego samopoczucia (gorączki, kaszlu lub innych objawów choroby)

– poinformowaniu Dyrektora szkoły, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

– przestrzegania zasad higieny (mycie rąk, niedotykanie ust, nosa, oczu)

– trzymania dystansu społecznego  w stosunku do innych pracowników szkoły i uczniów

– stosowania środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, rękawiczek)

– zwracania uwagi na stosowanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny, w razie konieczności instruowania dot. np. dystansu, mycia rąk, itp.

– zwracanie i instruowanie, zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły, osób z zewnątrz o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny

– zgłoszenia Dyrektorowi szkoły wystąpienia złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych/ w trakcie pracy

Procedury i zasady szczegółowe

Procedura wejścia uczniów na teren szkoły

*Na teren szkoły uczniowie wchodzą:

wejściem A ( od strony boisk) – grupa 0 i klasy I – III

wejściem B ( przez „salę bilardową” ) – klasy IV – VIII

*uczniowie przy wejściu dezynfekują ręce płynem odkażającym i udają się do szatni, do swojego boksu, gdzie przebierają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

*z szatni uczniowie udają się bezpośrednio do  właściwej sali lekcyjnej, najkrótszą drogą, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

*opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wejść jedynie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

– 1 opiekun ze swoim dzieckiem/swoimi dziećmi

– zachowanie dystansu społecznego w stosunku do innych osób

– stosowanie środków ochrony osobistej – maseczka i rękawiczki jednorazowe

*jeżeli do szkoły zostanie przyprowadzone dziecko/ uczeń z widocznymi objawami chorobowymi, które zostaną zauważone przez pracownika szkoły już przy wejściu do szkoły, uczeń taki nie zostanie wpuszczony do szkoły i rodzic będzie zobowiązany zabrać dziecko/ ucznia do domu

Procedura wejścia osób postronnych (w tym rodziców) na teren szkoły

*Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tylko   w sytuacjach, gdy sprawy nie można załatwić mailowo

*na teren szkoły może wejść tylko osoba z zewnątrz  bez objawów chorobowych

*rodzic, który ma niezbędną potrzebę rozmowy z dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą:

– umawia się na spotkanie telefonicznie z podaniem celu/zasadności bezpośredniego kontaktu

– przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę

*rodzic lub inna osoba postronna,  która ma  potrzebę wejścia do szkolnego sekretariatu w czasie przeznaczonym na przychodzenie/ wychodzenie uczniów na swoje pierwsze/ ostatnie zajęcia, ze względu na bezpieczeństwo tych uczniów musi poczekać na zakończenie procedury wejścia i wyjścia wszystkich uczniów

*w sytuacji zwiększonego ruchu/przemieszczania się uczniów, osoby postronne czekają na wejście poza budynkiem szkoły

*wszystkie osoby z zewnątrz (rodzice i inne osoby postronne) wchodząc na teren szkoły, czyli wychodząc poza wyznaczoną część wspólną:

– dokonują wpisu do zeszytu rejestru wejść z podaniem: imienia i nazwiska, do kogo wchodzą i w jakim celu, telefonu kontaktowego

– przy wejściu dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach, zgodnie z instrukcją lub zakładają jednorazowe rękawiczki oraz osłaniają nos i usta środkami ochrony

– udają się do sekretariatu szkoły lub w wyznaczone miejsce spotkania wskazanym szlakiem komunikacyjnym, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego w stosunku do innych osób

– po załatwieniu sprawy niezwłocznie opuszczają budynek szkoły

Zasady korzystania z szatni

*szatnie dla klas 0 – III i IV  – VIII są oddzielone i prowadzą do każdej z nich odrębne wejścia

*uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szatni rotacyjnie, zgodnie z godziną rozpoczęcia zajęć, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

*w oddziałach przedszkolnym Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej , z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

* w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego  rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Zasady korzystania ze stołówki

*Odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić 1, 5 m, a jeżeli to niemożliwe – pracownicy powinni używać środków ochrony osobistej (maseczek, jednorazowych, fartuchów)

*przygotowywanie posiłków odbywa się w rękawicach jednorazowych

*szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

*po zakończeniu każdej czynności związanej z przygotowywaniem posiłku pracownicy kuchni myją ręce, czyszczą z użyciem detergentu oraz dezynfekują wykorzystywane powierzchnie płaskie i sprzęt kuchenny

*naczynia wielokrotnego użytku (garnki, miski, inne pojemniki), noże i sztućce wykorzystywane przy przygotowywaniu posiłku myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub są wyparzane

*wydawanie  posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, z zachowaniem dystansu pomiędzy pracownikiem a uczniem

*wydawanie posiłków odbywa się z zachowaniem zasady zmianowości, zgodnie   z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych grup dzieci, podczas trzech przerw,  z których każda trwa co najmniej 15 minut

*uczniowie, przebywający na świetlicy szkolnej przychodzą na obiady w wyznaczonych godzinach, pod opieką nauczycieli świetlicy, z zachowaniem zasady zmianowości

*przed spożyciem posiłku przez każdą z grup przybywających na stołówkę,  odbywa się dokładne czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł

Zasady korzystania ze świetlicy

*Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w  salach dydaktycznych na pierwszym piętrze prawego skrzydła szkoły

*sale świetlicy wietrzone są nie rzadziej, niż co godzinę (w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji

*sale opróżnione są z materiałów dekoracyjnych, których nie można uprać, zdezynfekować, skutecznie umyć

*wykorzystywane przybory i zabawki, pozostające na wyposażeniu świetlicy,   są każdorazowo po użyciu przez uczniów dezynfekowane

* nauczyciele nie stosują metod i form pracy podczas zajęć edukacyjnych, wymagających bezpośredniego kontaktu uczeń – uczeń

*wytwory/ prace plastyczne uczniowskie nie są eksponowane na tablicach – uczniowie zabierają je do domu

*przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie wychodzą na świeże powietrze

*podczas zajęć uczniowie wykorzystują swoje przybory plastyczne

*przybory, będące na wyposażeniu świetlicy i udostępniane uczniowi, są dezynfekowane po każdorazowym użyciu

*odbiór ucznia ze świetlicy następuje poprzez połączenie się rodzica za pomocą wideofonu z odpowiednią salą i „wywołaniem” dziecka do wyjścia

*na placu zabaw obowiązuje ograniczenie liczby uczniów bawiących się – uczniowie korzystają ze sprzętu naprzemiennie

*rodzice nie wchodzą na plac zabaw

*po każdorazowym użyciu sprzętu, personel obsługi dokonuje dezynfekcji  lub czyszczenie z użyciem detergentu

Zasady dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych

*Każda klasa odbywa swe zajęcia edukacyjne, określone planem lekcji, w jednej, stałej wyznaczonej sali

*podczas zajęć uczeń wykorzystuje własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze/ plecaku

*uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów

*uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów

*opiekunowie sal usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować

*miejsca pracy uczniów/ ławki są maksymalnie rozstawione w celu zwiększenia dystansu

*podczas realizacji zajęć nauczyciele nie stosują metod i form pracy , które nie pozwalają na zachowanie dystansu oraz gier i zabaw,  wymagających bezpośredniego kontaktu uczeń – uczeń

*ogranicza się wymianę z uczniem materiałów i pomocy dydaktycznych (zeszytów, podręczników itp.)

*przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia odbywają się na zewnątrz

*przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wietrzy się sale lekcyjne w trakcie zajęć

*podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego nie organizuje się gier, zabaw, ćwiczeń, które zakładają bliski kontakt uczeń – uczeń; zajęcia organizuje się jak najczęściej na świeżym powietrzu; używane do gier sprzęty poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji

*podczas realizacji zajęć w ramach nauczania indywidualnego/ zajęć edukacyjnych indywidualnych bądź w grupie do 5 osób/ zindywidualizowanej ścieżki kształcenia zachowuje się dystans społeczny 2-metrowy pomiędzy uczniem a nauczycielem; zajęcia te odbywają się w odrębnych pomieszczeniach, systematycznie sprzątanych   i dezynfekowanych

Zasady dotyczące organizacji przerw śródlekcyjnych, w tym wietrzenia sal lekcyjnych

*Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie  klas 4 – 8 naprzemiennie korzystają z miejsc wspólnych (korytarzy)

*nauczyciele klas 1 – 3 organizują przerwy uczniom danej klasy w interwałach adekwatnych do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej niż co 45 minut, także naprzemiennie

*w sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają przerwę pod opieką nauczyciela na boisku szkolnym

*podczas dyżurów, nauczyciele dyżurujący są zobowiązani do zwracania uwagi na bezpieczeństwo  uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem  ograniczenia gromadzenia się ich, przemieszczania  i kontaktów międzyklasowych

*podczas przerw śródlekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych

*podczas przerw śródlekcyjnych, w sytuacji dużego zagęszczenia na korytarzu, uczniowie i nauczyciele noszą maski/ przyłbice, osłaniające usta i nos

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

*Jeżeli dziecko/ uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  i przebywa w nim pod opieką pracownika wyznaczonego przez Dyrektora szkoły

*dziecku/ uczniowi mierzy się temperaturę ciała:

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej

 jeżeli pomiar termometrem innym, niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły

*rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie przez szkolną pielęgniarkę o wystąpieniu u jego dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka

*rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza

*Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia

*rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji

*obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń jest bezzwłocznie poddawany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji

*Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji

*Dyrektor szkoły postępuje wg zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

*jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, Dyrektor sporządza notatkę lub protokół

Procedura mierzenia temperatury termometrem elektronicznym

Wychowawcy klas zobowiązani są do zebrania informacji od rodziców w sprawie pomiaru temperatury u ucznia, u którego wystąpią objawy chorobowe.

1. Pomiaru temperatury dokonuje  pracownik wyznaczony przez Dyrektora szkoły, w izolatce, po sprawdzeniu zgody rodzica.

2. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia.

3. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.

4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy   i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

5. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

Odrębne pomieszczenie do izolacji

Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję izolatki.

Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie, sprzątane i dezynfekowane. W przypadku, gdy przebywał w niej chory,  zostaje dokładnie sprzątnięta z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.

Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

Osoba izolowana obowiązkowo zakłada maseczkę, zakrywającą nos i usta.

Wszystkie osoby kontaktujące się z osobą w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

*Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły

*Dyrektor szkoły kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia i  pracownik poddaje się pomiarowi temperatury ciała

*Dyrektor szkoły, zachowując bezpieczną odległość i wyposażony w środki ochrony osobistej, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem w celu weryfikacji stanu zdrowia,

*do czasu ustalenia stanu zdrowia pracownika, Dyrektor odsuwa pracownika od pracy

*o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły

*obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest bezzwłocznie poddawany gruntownemu sprzątaniu

*Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji

*Dyrektor szkoły stosuje zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

*jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, Dyrektor sporządza notatkę lub protokół.

Procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2   na terenie szkoły

*Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu lub przestrzeni, w której przebywała osoba zakażona

*Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nr tel. 696 750   596 , o zaistniałej sytuacji i postępuje wg otrzymanych zaleceń

*Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o zaistniałej sytuacji

*w porozumieniu z organem prowadzącym i  po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, Dyrektor szkoły podejmuje stosowną decyzję o zmianie modelu kształcenia/ zamknięciu szkoły/ innych środkach prewencyjnych

*jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, Dyrektor sporządza notatkę lub protokół.