„W waszych rękach mój los”

Takie hasło było tematem przewodnim akademii z okazji obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Myślę, że warto skreślić parę słów związanych z walką naszych rodaków o niepodległość. Historię Polska miała piękną. Całe dziesiątki lat to walki z Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami, Austriakami. W okresie zaborów Polacy, dążąc do odzyskania niepodległości Ojczyzny, organizowali m. in. powstania narodowo-wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Prześladowani, skazani na tułaczkę Polacy, nie tracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że Ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa…..

W dniu 8 listopada br. o godz. 11.00 dyrektor szkoły pan Piotr Makuch powitał przybyłych na akademię gości: gospodarza miasta i gminy Pierzchnica burmistrza pana Stanisława Strąka, ks. kanonika Mariana Gawinka, dyrektorkę Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy panią Danutę Sojdę, prezesa Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana, przewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Pawlik oraz rodziców. Pan dyrektor wspomniał, że celem uroczystości jest propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich, wychowanie do wartości, budowanie szacunku dla symboli narodowych. Następnie głos zabrał ksiądz kanonik M. Gawinek, który również podkreślił,  jak ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych, poczucie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej wśród młodych ludzi.                                              Ponieważ nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu państwowego, równo o godzinie 11.11 wszyscy – na komendę pana dyrektora –  uroczyście i gromko odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie pan dyrektor zaprosił wszystkich do wysłuchania akademii, którą przygotowali uczniowie pod kierownictwem pani Teresy Rokickiej i pani Marzeny Wojtkowicz. Na tle dekoracji, którą przygotowała pani Marzena Domżał najpierw zaprezentowali się uczniowie klas pierwszych. Pięknie zaśpiewali pieśń patriotyczną o ojczyźnie. Potem ze sceny popłynęły krótkie wiersze przeplatane narracją o tematyce związanej z historią odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wzruszające pieśni żołnierskie i patriotyczne, m.in.: „Pierwsza kadrowa”, „Niepodległość „Taki kraj”, „Pieśń o Legionach”. Całość przedstawianej historii uzupełniały scenki ilustrujące rozbiór Polski, (taniec zaborców) rozmowy i przysięga na flagę: rodzica, księdza, nauczyciela i żołnierza oraz krótka przemowa Piłsudskiego do żołnierzy. Uczeń przebrany za gazeciarza przynosił wiadomości najpierw o rozbiorach Polski, a potem o tym, że znów wróciła na mapę Europy. Elementem nawiązującym do współczesności były partie wygłoszone przez ubranych na czarno uczniów, którzy pytali, „Czy możesz zmienić”, np. styl życia, bo: „Zjadamy się nawzajem, nienawidzimy, wokół zawiść i zło.” Uczennica ubrana w barwy narodowe, odgrywająca rolę Polski, mocno zaapelowała: „ Kochani, tylko w waszych rękach mój los, zmieniajcie się, żeby Polska była Polską, uleczcie mnie, lecząc siebie, leczcie swe wady, zmieniajcie świat, póki czas…” Na zakończenie montażu słownego padły ważne pytania skierowane do nas wszystkich: Czy my rozumiemy swoje obowiązki względem Ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe? Czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Troszczymy się o poprawność języka polskiego? Po recytacji wiersza „To jest Polska” chór i występujący uczniowie z ręką położoną na sercu uroczyście zaśpiewali wzruszającą pieśń – pt. „Rota”.

Po akademii pan Dyrektor podziękował za występ, podkreślając, że jest dumny z tego, że uczniowie rozumieją swój patriotyzm. Burmistrz pan Stanisław Strąk dołączył się do podziękowań i również wspomniał, że każdego roku uczestniczy m.in. w akademii patriotycznej i słuchając słów, które padają ze szkolnej sceny, uważa, że uczniowie naszej szkoły potrafią  godnie pełnić swoją rolę młodych patriotów, prezentują postawy, o których warto mówić i pamiętać.

                                                          Teresa Rokicka