Wytyczne na czas nauki zdalnej – klasy IV – VIII

1. Nauczyciele klas IV – VIII  prowadzą zajęcia zdalne ze szkoły wg planu lekcji dotychczas obowiązującego.

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne w klasach IV – VIII odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

3. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu platformy MS 365 (w okresie przejściowym możliwe wykorzystanie komunikatora Zoom lub kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego). W platformie MS 365 – wszyscy nauczyciele i uczniowie są już zarejestrowani, mają utworzone konta, trzeba utworzyć swoje hasło, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił.

4. W sytuacji problemów technicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt z uczniami nauczyciele zapisują ten fakt w przygotowanym w tym celu dokumencie w sekretariacie szkoły oraz przesyłają uczniom materiały i zadania do wykonania w domu.

5. Kontakt z uczniami i rodzicami wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego (maile, ogłoszenia) i telefoniczny (telefon do szkoły).

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. Do każdych zajęć nauczyciel wysyła link uczniom. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkoły, którym udostępniony jest link; niedozwolony jest udział osób trzecich.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

8. Tematy i frekwencja uczniów dokumentowane są w dzienniku. Warunkiem jest udostępnienie wizerunku przez ucznia (o sytuacjach, które to uniemożliwiają, rodzic ucznia powinien powiadomić wychowawcę klasy, podobnie jak o wszystkich innych problemach utrudniających udział w edukacji zdalnej).

9. Dyżury pedagoga pozostają bez zmian (kontakt przez dziennik elektroniczny, spotkania z wykorzystaniem komunikatora).

P. Makuch