Zakończenie projektu „Damy radę”

31 lipca 2013r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy została zakończona realizacja dwuletniego projektu „Damy radę!”, który w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic    w jakości usług edukacyjnych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczniowie klas IV-VI naszej szkoły. Koszty realizacji projektu szacowane były na kwotę 295 927,50 zł. Na dzień dzisiejszy projekt został całkowicie rozliczony. Do Instytucji Pośredniczącej została zwrócona kwota 6 204,69 zł, której nie wydatkowaliśmy. W większej części środki te wzięły się z przeszacowania kosztów wycieczek szkolnych. Stąd całkowity koszt projektu wyniósł 289 722,81 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie efektywności nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą  osiągać lepsze wyniki na każdym etapie edukacyjnym oraz na egzaminach końcowych. Dodatkowe zajęcia edukacyjne były wielką szansą na uzupełnienie i poszerzenie  wiadomości i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych.

Dwa główne zadania projektu to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka i przyroda oraz zajęcia dodatkowe z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody i informatyki. Udział w zajęciach wyrównawczych był obowiązkowy dla uczniów wskazanych przez nauczyciela, natomiast udział w zajęciach dodatkowych, zależał od wyboru  uczniów. Jeden uczeń mógł uczestniczyć w kilku różnych zajęciach. Udział w zajęciach wyrównawczych nie wykluczał udziału w zajęciach dodatkowych. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w godzinach nienaruszających rytmu pracy szkoły. Z obserwacji i analizy dzienników zajęć wynika, że na zajęcia wyrównawcze uczniowie uczęszczali niechętnie, często zdarzały się ucieczki; natomiast do udziału w zajęciach dodatkowych nie należało nikogo przymuszać, frekwencja na tych zajęciach była wysoka.

W ramach realizacji zadania trzeciego odbywały się cykliczne spotkania z psychologiem, na których uczestnicy rozpoznawali obszary własnej asertywności, poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się rozpoznawać uczucia i mówić o nich. Prowadząca zajęcia uświadamiała uczniom obecność takich uczuć jak: nieśmiałość, przerażenie, szczęście, zazdrość i nienawiść oraz uczyła uczestników analizowania własnego postępowania, której nadrzędnym celem był rozwój samoświadomości.

Poza wymienionymi zajęciami uczniowie oczekujący na zajęcia i powrót do domu mieli zapewnioną opiekę nauczyciela na świetlicy szkolnej. W ramach zajęć świetlicy szkolnej uczniowie rozwijali logiczne myślenie wykorzystując  zakupione dla potrzeb projektu gry świetlicowe. Rozwijali również sprawność fizyczną dzięki zakupionemu sprzętowi sportowemu.

Aby ułatwić uczniom uczestnictwo w zajęciach został uruchomiony dwa razy w tygodniu dodatkowy kurs autobusu szkolnego. W czasie odwozów dzieci również były pod opieką nauczyciela.

W ramach realizowanego projektu uczniowie cztery razy wyjechali do teatru na lekcje teatralne  i na następujące spektakle: ABBA, Zemsta, Pinokio, Cyrograf. W czasie realizowanego projektu wyjechali też na sześć wycieczek: do Sandomierza, do Krakowa i do Bałtowa. Każdorazowo wyjechało 45 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie mieli opłacony transport, bilety wstępów i posiłek w postaci dwudaniowego obiadu.

Uczestnicy projektu nie ponosili żadnych kosztów. Każdy z uczestników został wyposażony w szkolną wyprawkę, która zawierała: podręcznik lub zeszyty ćwiczeń, ryzę papieru ksero, materiały piśmienne. Dodatkowo, uczestnicy zajęć informatycznych otrzymali penDrive, a uczniowie z koła teatralnego zostali wyposażeni w niezbędne materiały do dekoracji i stroje potrzebne do przedstawień.

W ramach projektu zostały zaplanowane i osiągnięte następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika  

Osiągnięte wartości wskaźników

 

Stopień realizacji wskaźnika w %.
założone we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt 3.3 Zadania osiągnięte na zakończenie realizacji projektu
Wyniki sprawdzianów kompetencji przeliczone na procent poprawnych odpowiedzi 114%

(60%K, 54%M)

135%

(71%K, 64%M)

Osiągnięto w 118%
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach nieobowiązkowych wyrównawczych, dodatkowych, kołach 103 osoby

(57K, 46M)

147 osób

(84K, 63M)

Osiągnięto

w 142,7%

Ilość uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi 53 osoby

(26K, 27M)

69 osób

(30K, 39M)

Osiągnięto

w 130,19%

Ilość godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego 105 godz. 105 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość godzin zajęć wyrównawczych z matematyki 105 godz. 105 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość godzin zajęć wyrównawczych z przyrody 105 godz. 105 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego 105 godz. 105 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych 50 osób

(25K,25M)

116 osób

(75K, 41M)

Osiągnięto

w 232%

Ilość godzin koła matematycznego 111 godz. 111 godz. Osiągnięto

w 100%

Ilość godzin koła przyrodniczego 111 godz. 111 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość godzin koła języka angielskiego 111 godz. 111 godz. Osiągnięto

w 100%

Ilość godzin koła humanistycznego 111 godz. 111 godz. Osiągnięto

w 100%

Ilość godzin koła informatycznego 144 godz. 144 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość uczniów objętych pomocą psychologiczną 103 osoby

(57K, 46M

133 osoby

(80K,53M)

Osiągnięto

w 129,13%

Ilość godzin z psychologiem 40 godz. 40 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość godzin zajęć koła teatralnego 144 godz. 144 godz. Osiągnięto w 100%
Ilość wyjazdów do teatru 4 4 Osiągnięto w 100%
Ilość uczniów biorących udział w wyjeździe do teatru 70 osób 114 osób

(77K, 37M)

Osiągnięto

w 162,85%

Ilość wycieczek szkolnych 6 6 Osiągnięto w 100%
Ilość uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych 103 osoby

(57K, 46M)

116 osób

(64K, 52M)

Osiągnięto

w 112,62%

 

W ramach projektu  zakupiono na potrzeby uczniów i szkoły:

Wyposażenie do biura projektu

Kserokopiarkę Konica-Minolta 211

Drukarkę HP Office Jet Pro 8000

5 zestawów komputerowych Win7Pro

1 zestaw komputerowy – laptop

Aparat fotograficzny OLYMPUS VG-170

Kamerę SONY HDR-CX 115EB

Radiomagnetofon SENCOR SRT-270

Zestaw nagłaśniający YAMAHA

2 zestawy bezprzewodowe ALPHA AUDIO

stroje  dla potrzeb koła  teatralnego

gry dydaktyczne i sprzęt sportowy

120 wyprawek dla uczniów

40 penDrive

materiały biurowe

W czasie realizacji projektu byliśmy dwa razy kontrolowani ze ŚBRR w Kielcach w terminach: 24-26.07.2012r. i 21-25.06.2013r. pod względem poprawnej realizacji projektu    i uzasadnionego wydatkowania funduszy unijnych. Każdorazowo kontrolujący nie znaleźli uchybień w realizacji przedsięwzięcia.

Kadra zarządzająca projektem:

Gertruda Majewska-Kapusta

Barbara Miszczyk