Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Konkurs „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI  – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

26 lutego 2020 08:00 - 17:00

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI  – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

 Organizator

Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, ul. Kard. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica

Patronat honorowy

Adresaci konkursu

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Pierzchnica.

Cele konkursu

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  (1 marca 2020 r.)

2.Rozbudzanie zainteresowań uczniów i kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji.

3. Kultywowanie wartości,  ideałów i postaw jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji z lat 1944-1963.

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

5. Kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

6. Zachęcenie do poznawania mniej znanych dziejów Polski.

Warunki uczestnictwa

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – konkurs plastyczny.

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – konkurs wiedzowy.

Uczniowie klas VII – VIII – konkurs wiedzowy.

Konkurs plastyczny

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednego rysunku w formie plakatu obrazującego życie i działalność niepodległościową Żołnierzy Wyklętych.
Jeden autor może nadesłać maksymalnie jedną prace.
Format prac plastycznych, bez ograniczeń (format plakatu) sugerowane A4 lub A3.
Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp.). Dopuszczalne są prace wykonane jedynie na papierze. Nie będą dopuszczone do konkursu malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne itp.
Pracę należy podpisać z tyłu, podając imię, nazwisko, wiek (klasę i szkołę).
Konkurs ma charakter indywidualny, wyklucza się prace zbiorowe.
Uczestnicy zgłaszają do konkursu tylko prace wykonane samodzielnie, autorskie.
W razie stwierdzenia niesamodzielności pracy zostanie ona zdyskwalifikowana.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu SP w Pierzchnicy osobiście lub drogą pocztową.
Termin składania prac upływa 26 lutego 2020 r.
Jury wybierze 3 najciekawsze prace. Dopuszcza się inną formę rozstrzygnięcia konkursu w zależności od ilości dostarczonych  prac.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 lutego 2020 r., a następnie opublikowane na stronie internetowej SPw Pierzchnicy w części poświęconej konkursowi.
Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie. Przekazanie prac oznacza nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.)
Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.
Konkurs wiedzowy

Ze względu na szeroki zakres materiału i wykroczenie poza ramy obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego Komisja Konkursowa ustaliła, że głównym przedmiotem badań testu konkursowego będą losy następujących postaci oraz wydarzenia:

1. Dla uczniów klas IV – VI:

Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”

Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”

Józef Franczak ps. „Laluś”.

2. Dla uczniów klas VII – VIII:

Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”

Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”

Józef Franczak ps. „Laluś”

Zdzisław Broński ps. „Uskok”

Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Proces Szesnastu.

3. Zalecana literatura i multimedia

Pamiętniki i opracowania:

Kozłowski P., Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Warszawa 2004.

Kurtyka J., Pawłowicz J., Generał Leopold Okulicki 1898-1946, Warszawa 2010.

Gut V., Józef Franczak ps. „Lalek”. Ostatni partyzant poakowskiego podziemia, Toruń 2004.

Broński Z., Pamiętnik (1941-maj 1949), Warszawa 2004.

Baran A. F., Hieronim Dekutowski (1918-1949) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce

1944-1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków-Warszawa-Wrocław 2002, s. 110-114.

Stypułkowski Z., Zaproszenie do Moskwy, Warszawa 1991.

Strony www:

Mjr. Zygmunt Szendzielarz “Łupaszka”

http://okulicki.ipn.gov.pl/oku?dzial=

Niepokonany „Lalek” – „Żołnierz Wyklęty”.

http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Kpt-Zdzislaw-Bronski-Uskok-1912-1949-czesc-

1.html

http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Mjr-Hieronim-Dekutowski-Zapora-1918-1949-

czesc-1.html

Proces Szesnastu: z Warszawy do Moskwy

Słuchowiska:

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/938845,Hieronim-Dekutowski-ps-Zaporazolnierz-niezlomny

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/168735,Leopold-Okulicki-ostatni-dowodcaArmii-Krajowej

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/320336,Jozef-Franczak-Lalus-ostatni-z-wykletych

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/810304,Proces-szesnastu-%E2%80%93-historiaprzywodcow-Polskiego-Podziemia

4. Struktura i przebieg konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony jednoetapowo przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w w Pierzchnicy mgr Piotra Makucha.

Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testu składającego się pytań zamkniętych.  Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe – uczniowie IV – VI i klas VII – VIII. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań – 60 minut.

5.  Terminarz i czas przeprowadzenia konkursu

Zgłoszenie uczniów do konkursu do dnia 21 lutego 2020 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony 2 marca 2020 r.

Godzina rozpoczęcia 10.00                                                                                                         Godzina zakończenia 13.00

6. Miejsce przeprowadzenia konkursu

Budynek Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy ul. Kard. Wyszyńskiego 5

7. Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu, a następnie opublikowane na stronie internetowej SP w Pierzchnicy w części poświęconej konkursowi.

8. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uwagi końcowe

1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów do konkursu wiedzowego i nieograniczoną ilość do konkursu plastycznego.

2. Uczestnicy konkursu wiedzowego powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania konkursu na 15 minut przed jego rozpoczęciem.

3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Piotr Makuch, tel. 502 117 485e-mail: piotrmakuch@interia.eu

Szczegóły

Data:
26 lutego 2020
Godzina:
08:00 - 17:00
Kategoria Wydarzenie: