Program Youngster

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Youngster. Uczestniczy w nim  czternaścioro uczniów z klas ósmych.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku.

Program realizowany jest poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane w roku szkolnym 2018/19 do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

YOUNGSTER TO TAKŻE:

  • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli
  • konkursy prospołeczne dla uczniów
  • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
  • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
  • platforma e-learningowa.

W ramach programu Youngster zostaną zorganizowane konkursy:

  • coroczny konkurs na najlepszego ucznia „YoungSTAR” i wiodącego nauczyciela „YoungMaster”
  • służący zwiększeniu motywacji oraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, m.in. do utrzymania wysokiej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych oraz stosowania nowoczesnych i autorskich metod nauczania języka angielskiego, co w założeniu powinno przyczynić się do poprawy wyników osiąganych przez uczniów w trakcie Programu YOUNGSTER.
  • coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”
  • organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan; konkurs ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole; udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

Dla laureatów konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody, fundowane przez EFRWP i Wydawnictwo Macmillan.

A. Bekier-Traczyńska