Realizujemy projekt „Pracownia Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej”

Od października 2017r.  do maja 2018r. uczniowie klas IV – VII wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych realizują projekt : ,, Pracownia Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej dla szkół podstawowych”. Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Głównym celem projektu  jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawowych m.in. poprzez:

  • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
  • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
  • poszerzenie kwalifikacji – przeszkolenie w ramach projektu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są  wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów .

Działania te realizowane są w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym.

 

                                                                                         Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych