Klauzula dotycząca monitoringu

Klauzula  informacyjna

monitoring

w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5,

26-015 Pierzchnica

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.      Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica tel: 41 353-86-35 oraz 41 353 82 03, e-mail: sp.pierzchnica@op.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Szkole Podstawowej  w Pierzchnicy z siedzibą  ul. Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 5,  26 – 015 Pierzchnica tel: 41 353-86-35 oraz 41 353 82 03, e-mail: sp.pierzchnica@op.pl, możliwy jest pod numerem tel. nr. 602-779-754  lub adresem e-mail (adres e-mail): abcrodo@op.pl

3.      Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa           na terenie monitorowanym.

4.      Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

5.      Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.

6.      Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7.      Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Pieczęć  Administratora