„Warto się zasłuchać w bieg historii” – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która od 6 kwietnia 1990 roku decyzją sejmu Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona świętem narodowym.

Dnia 28 kwietnia 2022r. zebrani w sali gimnastycznej uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami i dyrekcją szkoły spotkali się, by uczcić ową rocznicę. W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie z klasy IV a, IV b i V a przybliżyli audytorium to doniosłe wydarzenie historyczne. Na kilka dobrych minut młodzi aktorzy przenieśli nas do czytelni w szkolnej bibliotece. Tam dyskurs na temat Konstytucji 3 Maja prowadziły następujące książki: Baśnie Andersena, Encyklopedia powszechna, Encyklopedia historyczna, Słownik historyczny, Tom poezji, Księgozbiór i ABC dobrego zachowania. Szacowne księgi przypomniały zgromadzonym istotne informacje na temat konstytucji, która wyrażała wówczas nadzieje Polaków na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej i wojska, a także nadawała prawa mieszczanom i poprawiała sytuację chłopów. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r. była efektem pracy i zabiegów wielu patriotów, którzy dążyli do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja  3 Maja była pierwszą  w Europie, a drugą na świecie – po Stanach Zjednoczonych – ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz.

Na koniec prowadząca Ania Wrona w imieniu społeczności szkolnej wypowiedziała życzenia:

Niechaj w nas miłość Ojczyzny świeci,
Niech nigdy nie ustanie!
Niech czyn wasz każdy dla Polski będzie,
Nie skąpcie dla niej pracy,
Pokażcie życiem zawsze i wszędzie,
Żeście prawdziwi Polacy!

Tego dnia pan dyrektor Piotr Makuch wraz z organizatorami konkursu, który się odbył w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu wręczył nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Ponadto pogratulował uczennicy klasy VIII b Karolinie Sadowskiej tytułu laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz jej opiekunce pani Małgorzacie Kuli. Gratulacje otrzymał również Dominik Dziedzic – uczeń klasy VIII c, który uzyskał tytuł – finalisty Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz przygotowująca go do owych zmagań pani Monika Drapejkowska.

                                                                                                         Sylwia Bochenek